Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 a/. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na
   obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: Ing. Roman
   Pavlikovský – AMABJED, Vl. Clementisa 1162/13, 05001 Revúca, 
   IČO: 45 944 041, ( ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci")
   uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.amabjed.sk
   (ďalej len "obchod").
 b/. VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej
   na diaľku prostredníctvom stránky www.amabjed.sk medzi predávajúcim
   a kupujúcim.
 c/. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou
   úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s
   ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.
 d/. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo
   právnická osoba, ktorá odoslala po svojej registrácii elektronickú
   objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 e/. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár,
   obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z
   ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný
   systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 
 2. Objednávka

 a/. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné
   vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a
   náležitostí.
 b/. Všetky obdržané elektronické objednávky sú považované za návrh
   zmluvy a sú považované za záväzné.
 c/. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru
   predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného prijatia
   objednávky v systéme. Prijatie objednávky ( alebo jej časti) je
   potvrdené informačným e-mailom predávajúceho zaslaným na e-mailovú
   adresu kupujúceho. Objednávka v stave "Prijatá" je považovaná za
   záväznú pre obe strany, pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok
   dohodnutých v čase potvrdenia. Vtedy zároveň vzniká vzťah medzi
   zákazníkom a predávajúcim.
 d/. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná
   špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob
   doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 3. Storno objednávky

 a/. Storno objednávky zo strany kupujúceho Kupujúci má právo stornovať
   objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením
   predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky informačným mailom od
   predávajúceho o zmene stavu objednávky na "Prijatá" (spravidla do 24
   hodín od odoslania objednávky) má kupujúci právo stornovať
   objednávku iba v prípade, že predávajúci neodošle objednaný tovar do
   21 pracovných dní. V prípade stornovania prijatej objednávky je
   kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto
   jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade
   nákupu tovaru "na externom sklade", ktorý bolo nutné na želanie
   zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením
   tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno
   poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
 b/. Storno objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje
   právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
   - v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne
   potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na
    e-maily atď.)
   - tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom
   zmenila cena dodávateľa tovaru.
 V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite
 kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že
 kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto
 čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných
 dní.

 4.Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

 a/. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
   Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri
   zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do
   7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto
   práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v
   bode 4.b.
 b/. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vzhľadom k
   tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti
   alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky
   vzájomne prijaté plnenia. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od
   zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.b., je povinný dodržať nasledujúce
   podmienky:
    » Kontaktovať predávajúceho, že žiada o odstúpenie od zmluvy s
     uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a
     svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. 
    » Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho na vlastné
     náklady späť na našu adresu uvedenú na stránke a to za
     nasledujúcich podmienok:
      - tovar musí byť nepoškodený,
      - tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
      - spolu s tovarom zašlite doklad o kúpe.
 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám
 peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10
 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar Vás prosíme zasielať
 doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste
 k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme. V prípade nesplnenia
 niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať
 odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho
 naspäť.

 5. Cenové podmienky

 a/. Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH podľa aktuálnych
   predpisov.
 b/. Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.
 c/. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v
   katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov,
   pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti
   bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

 6. Poštovné a balné

 a/. Cena poštovného sa určuje z výslednej sumy objednávky nasledovne:
Slovenská pošta Cena poštovného
Poistený balík,
1.trieda + Dobierka
5,50 EUR
Poistený balík,
2.trieda + Dobierka
3,50 EUR
b/. Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej
   únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe
   písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim. 

 c/. Pri zásielkách malých rozmerov, nízkej váhy a nízkej ceny môže byť
   nižšie poštovné - podľa sadzobníka Slovenskej pošty

 7. Podmienky a možnosti platby za tovar

 Kupujúci si môže vybrať z týchto spôsobov platby za tovar:
  - uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte,
  - zaplatením vopred na bankový účet predávajúceho po mailovom, alebo
   telefonickom dohovore
  - zaplatením v hotovosti pri osobnom odbere tovaru v sídle
   predávajúceho

 8. Dodacie podmienky

 a/. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti
   produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo
   najkratšom termíne, zvyčajne od 2 do 21 pracovných dní od potvrdenia
   objednávky predávajúcim.
 b/. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú
   zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru,
   alebo pokladničný doklad.
 c/. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a
   zaplatením kúpnej ceny.
 d/. Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.
 e/. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp.
   iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a
   vzájomného písomného /e-mailom/ odsúhlasenia si ceny za poštovné a
   balné a prípadných ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a
   predávajúcim.

 9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

 a/. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u
   predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
 b/. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní
   kupujúcemu priložená faktúra,alebo pokladničný doklad, ktorý slúži
   zároveň ako záručný doklad.
 c/. Záručná doba je v závislosti od výrobku zobrazená pri informáciách o
   produkte.

 10. Podmienky pre vrátenie tovaru

 a/. Pri dodávke či prevzatí tovaru je kupujúci povinný urobiť kontrolu
   tovaru a preskúmať:
   - či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný,
   - či je výrobok v neporušenom stave.
 b/. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených
   podmienok na tejto adrese:
 Ing. Roman Pavlikovský – AMABJED, Vl. Clementisa 1162/13, 05001 Revúca

 11. Zodpovednosť za správnosť informácií a záruka

 a/. Prevádzkovateľ upozorňuje, že niektoré informácie uvedené na
   www.amabjed.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať
   nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho
   upozornenia.
 b/. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia
   zmeniť
   produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú
   správnosť ich obsahu.
 c/. Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame,
   nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej
   vlastných alebo odkazovaných webových stránok.


           OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 a/. Prevádzkovateľ sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Zb.z. o
   ochrane osobných údajov v informačných systémoch a rešpektuje Vaše
   súkromie. Vaše dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že
   nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a
   údaje o Vašich nákupoch. 

 b/. Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v
   prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Iba v takom prípade
   neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.